Algemene voorwaarden en privacybeleid

Uw reis, onze zorg

Flyingcare is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De hoofdvestiging (correspondentie) adres is gevestigd te Ijslandstraat 1 1363DR Almere onder vermelding van Kamer van koophandel nummer : 76319067 .

1.0 Toepasselijkheid

1.1 algemene voorwaardes

Deze algemene voorwaardes zijn van toepassing voor de divisie activiteiten en reizen van Flyingcare. Dit geldt voor de diensten die online worden gepubliceerd op www.flyingcare.nl en in de brochures.

Alvorens er een overeenkomst word afgesloten tussen de reiziger en Flyingcare krijgt de reiziger eerst de beschikking tot de algemene voorwaarde.

Bij onduidelijkheden dient de reiziger dit aan te geven en is Flyingcare verplicht de Algemene voorwaardes toe te lichten.

2.0 Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen de reiziger en Flyingcare komt automatisch tot stand nadat de reiziger een gedeelte of hele betaling heeft verricht voor de diensten en aanbod .

Met de Betaling gaat de reiziger akkoord met de algemene voorwaardes en privacy beleid die van toepassing zijn op de activiteiten en reizen.

De reiziger dient minimaal 18 jaar oud te zijn bij het afsluiten van een overeenkomst en handelingsbekwaam. Is de reiziger niet handelingsbekwaam dan mag alleen een overeenkomst afgesloten worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

2.1 offerte

De reiziger krijgt een offerte aangeboden nadat hij/zij telefonisch of per mail de opdracht heeft gegeven tot het opstellen van een offerte.

2.2

Na dat er een offerte is opgesteld en is gemaild of per post is verzonden naar de geadresseerde reiziger is de offerte 21 dagen geldig na verzenddatum.

2.3

Na 21 dagen kan de reiziger geen aanspraak meer maken bij eventuele wijzigingen in de reizen. Bij wijzigingen in de offerte moet de reiziger na de 21 dagen bedenktijd geïnformeerd worden indien de reiziger alsnog de diensten afneemt.

2.4

De reiziger dient per mail of telefonisch  op de hoogte gebracht te worden van de wijzigingen alvorens de betaling al is voldaan.

3.0 Prijzen en betalingen

Na dat de reiziger akkoord is gegaan met de algemene voorwaardes zoals benoemd in paragaaf 2.0 word er met de reiziger een vaste betalingsdatum afgesproken.

3.1

De betalingsdatum is minimaal 6 weken voor dat de reis of activiteit plaats vind. Vind de betalingsdatum binnen de 6 weken plaats dan dient de reiziger de betaling te voldoen voor de afgesproken betalingsdatum.

3.2

De herroepingsrecht is niet van toepassing nadat de reiziger  akkoord is gegaan met de voorwaardes zoals beschreven staat in paragraaf 2.0 .

3.3

Indien het vereiste minimum aantal reizigers voor een groepsactiviteit of groepsreis niet is behaald mag zonder weder overleg de reis geannuleerd worden. Eventuele betalingen die al zijn verricht mag de reiziger aanspraak op maken.

3.4

Alle genoemde prijzen voor de activiteiten en reizen worden altijd inclusief btw vermeld.

3.5

Voor de betalingen word er gebruik gemaakt van de derdengeldenregeling STO-Garant. De reiziger boekt het gehele bedrag naar de derdenrekening.

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantstelling maakt Flyingcare gebruik van STO garant.  U kunt dit controleren via de STO garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers)
Alle informatie over STO garant vindt u op www.sto-garant.nl 
 
Bij elke (reis)aanbod van Flyingcare wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO garant ( www.sto-garant/download) 
 
Indien de garantie van STO garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Flyingcare, maar aan de derdengeldenrekening van stichting derdengelden Certo Escrow, een bij de Nederlandse bank (DNB) en de autoriteit financiële markten (AFM)  geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Flyingcare niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt. 

Meer informatie over STO-Garant is te vinden in paragraaf 9.0.

4.0 Wijzigingen

4.1

Wijzigingen dienen 96 uur voor aanvang van de reis of activiteit per mail of telefonisch ingediend te worden.

4.2

Indien Flyingcare namens de reiziger een activiteit of reis wijzigt  kunnen er eventuele service vergoedingen inrekening gebracht worden. De service vergoeding word telefonisch of per mail doorgegeven aan de reiziger. De reiziger dient akkoord te geven op de wijzigingen. Dit kan per mail of telefonisch.

4.3

Indien de reiziger zich laat vervangen dient de reiziger dit binnen 96 uur te melden. Gebeurd dit binnen de 96 uur dan kan er in overleg eventueel kosten in rekening gebracht worden.

4.4

Indien er sprake is van een wijziging vanuit Flyingcare word dit binnen 5 werkdagen gemeld aan de reiziger.

4.5

Het is niet mogelijk om tijdens de reis of activiteit te annuleren.

5.0 Zorginkoop

5.1

Indien de reiziger gebruikt wenst te maken van de zorgservice van Flyingcare dient dit per mail of telefonisch ingediend te worden. De reiziger dient alle gegevens met betrekking tot de zorgbehoefte door te geven. Dit houd in dat de reiziger zijn medische achtergrond en huidige status dient toe te lichten.

5.2

Indien de reiziger niet instaat is om zijn medische achtergrond toe te lichten kunnen wij indien het toestemmingsformulier is ingevuld een actuele episode bij u huisarts of behandelaar aanvragen. De reiziger is alsnog verantwoordelijk voor eventuele gebreken in de episode.

5.3

Indien de reiziger van 23:00 – 07:00 ongeplande of geplande zorg wenst tijdens de activiteit of reis word hier een aparte toeslag voor in rekening gebracht.

5.4

Bij een bestaande zorgleefplan van de zorgorganisatie waar de reiziger bij is aangesloten nemen wij het zorgleefplan over. Indien de reiziger meer zorg wenst moet dit schriftelijk worden vastgelegd.

5.5

Flyingcare zend de zorginstelling een onder aannemingsovereenkomst die ondertekend dient te worden voor vertrek. Bij akkoord word de geleverde zorg gefactureerd naar de zorgorganisatie.

5.6

Indien de reiziger een PGB budget heeft word er een vaste uurtarief inrekening gebracht. Indien de Persoonsgebonden budget niet toereikend is voor de  tarieven van Flyingcare, dient de reiziger het resterende bedrag zelf te voldaan voor vertrek.

6.0 Aansprakelijkheid

6.1

Flyingcare is niet aansprakelijk voor de foto’s die op de websites staan. De foto’s en informatie geven een impressie van de reis en activiteiten weer.

6.2

Schade waarvoor er een verzekering is afgesloten  kunnen niet verhaald worden op Flyingcare.

6.3

Bij aanspraak op tekortkomingen van Flyingcare dient er binnen een jaar na de reis of activiteit een schriftelijk ondertekende klacht ingediend te worden bij Flyingcare.

7.0 Klachten

7.1

Klachten dienen per mail verzonden te worden naar reizen@flyingcare.nl . met als onderwerp de reis/activiteit + klacht.

7.2

De klacht moet voldoende onderbouwd en toegelicht zijn.

7.3

Flyingcare tracht binnen 10 werkdagen een reactie te geven op de klacht.

7.3

Flyingcare zal samen met de reiziger tot een gezamenlijk oplossing komen.

8.0 Privacybeleid

8.1

Flyingcare houdt zich ten alle tijden aan de geheimhoudingsplichten met betrekking tot het zorgdossier en medische gegevens.

8.2

Flyingcare gaat zorgvuldig om met de gegevens die op de website zijn achtergelaten ten behoeve van deelnamen aan een activiteit of reis.

8.3

De gegevens van de reiziger word na 30 dagen verwijderd uit het klanten bestand indien de reiziger geen gebruik wilt maken van de service en diensten van Flyingcare.

8.4

Reiziger is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Indien het informatie is van Derden is Flyingcare niet aansprakelijk voor de gegevens.

8.5

Gegevens die telefonisch zijn gegeven worden maximaal 1 jaar bewaard.

8.6

Betalingen en gegevens van facturen  dienen bij Flyingcare minimaal 7 jaar gearchiveerd te worden.

8.7

Voor verdere toelicht of informatie over onze privacy beleid kan er een mail verzonden worden naar info@flyingcare.nl

8.8

Flyingcare is de enige eigenaar van de informatie die word verkregen via de website en telefonisch. Informatie die word verstrekt door de reiziger hebben geen commercieel oogmerk en kan alleen gebruikt word ter verbetering van de dienstverlening van Flyingcare

9.0 Garantieregeling (STO-Garant)

9.1

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke garantieverplichtingen voor reizen en activiteiten maakt Flyingcare gebruik van STO-Garant.

9.2

De reiziger maakt het gehele bedrag over naar een derdengelden rekening waar alleen STO-Garant bevoegd is om de betaling aan Flyingcare over te maken. De betalingen worden pas een dag voor vertrek naar ons overgemaakt.

In geval van faillissement heeft u als reiziger de garantie dat u het gehele aankoopbedrag kan ontvangen. indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Flyingcare BV, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener.

Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Flyingcare BV. niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit.

Op www.sto-garant.nl Leest u meer over garantieregeling.